PROBIT มีแนวคิดตามรากศัพท์ probability (ความน่าจะเป็น) + unit (คำตอบเดียว) สมการนี้ได้เริ่มต้นจากกลุ่มนักสถิติชีววิทยาทั้งในสหรัฐและอังกฤษราวปี 2476 และต่อมาได้พัฒนามาเป็นทฤษฎีในเศรษฐศาสตร์คำณวนจนทุกวันนี้  Probit คือระเบียบในการตัดสินใจลงทุนหุ้นทั้งขึ้น-ลง ซ้าย-ขวาไปเจอตัวแปรที่มีผลสรุปเท่ากับ (0 = จบ) หรือ (1 = ไปต่อ) จะบรรลุคำตอบเสมอ สมการของความรู้ความสามารถประสบการณ์ เม็ดเงิน ข่าวสาร สู่บทสรุปการรอบรู้ในการลงทุน