บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โพรบิท แอดไวซอรี่ จำกัด

Probit Investment Advisory Securities Company Limited

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่  31 มกราคม 2562   และได้รับการอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562   บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มชลคดีดำรงกุล  ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสถาบันให้คำปรึกษาการลงทุนหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้วิจารณญาณที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์  กลยุทธ์การลงทุน จากบุคลากรมืออาชีพ เพื่อให้บริการการปรึกษาการลงทุนที่รังสรรค์ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดบนธุรกิจที่มีศักยภาพ ให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า